+420 491 512 251

Nový metodický pokyn pro rozúčtování nákladů na vytápění - platný od 12/2017

Pro rozúčtování nákladů na vytápění platí od prosince nový metodický pokyn

Principy rozdělení nákladů za teplo a teplou vodu jsou upraveny novým metodickým pokynem platným od 15. prosince 2017. Pojďme se blíže podívat na vysvětlení nové metodiky z hlediska praktické zkušenosti z pozice rozúčtovatele.

Výpočet nákladů na vytápění stanovuje vyhláška č. 269/2015 Sb. k zákonu č. 67/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při postupu dle předchozího Metodického pokynu ze 14. 1. 2016 docházelo zejména u objektů s větším počtem uživatelů s nadlimitní nebo podlimitní spotřebou vůči průměru objektu k tomu, že se v každém kroku v průběhu postupného upřesňujícího výpočtu (iterace) změnila cena základní složky (cena za m2 započitatelné podlahové plochy) a spotřební složky (cena za dílek, jednotku).

Tento postup byl částečně aktualizován Metodickým pokynem z 31. 1. 2017, který však vyšel teprve v průběhu rozúčtovací sezóny, takže vzhledem k určitému času potřebnému na adaptaci rozúčtovacích systémů nebylo možné jej plně promítnout do rozúčtování nákladů za rok 2016. Teprve aktuálním Metodickým pokynem z 15. 12. byl tento postup nahrazen korekcí náměrů pomocí korekčních dílků, které se přičtou v případě spotřeby pod průměrem, nebo odečtou v případě spotřeby nad průměrem. Zásadní rozdíl je tedy v tom, že cena za jednotku základní složky se nemění, zůstává stejná, a snižují se tak mimo jiné nároky na výpočet.

Nový metodický pokyn podrobněji upravuje a doplňuje oblasti citované níže. Ke změně došlo zejména v postupu výpočtu u nákladů na vytápění, a to u uživatelů, kteří se pohybují mimo limity dané legislativou.

spodní hranice

20 %

pod průměrným nákladem

objektu na m2

horní hranice

100 %

nad průměrným nákladem

objektu na m2

Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb (s měřením či indikací) v zúčtovací jednotce stanovenou procentní hodnotu oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, bude provedena úprava výpočtové metody uvedená ve vyhlášce č. 269/2015 Sb., v § 3, odst. 2, písm. a), b) a c) tak, aby byly dodrženy základní parametry vyhlášky:

1.       rozdělení nákladů na základní a spotřební složku se v zúčtovací jednotce provede pouze jednou u všech příjemců služeb,

2.       u všech příjemců služeb je rozúčtována v základní složce stejná výše Kč/m2,

3.       iterace (postupný upřesňující výpočet) se provádí pouze ve spotřební složce; postupným   opakováním v cyklech se postupuje tak dlouho až žádný bytový / nebytový prostor v zúčtovací jednotce nepřekračuje povolené limitní hodnoty,

4.       u příjemců služeb, u nichž bylo zjištěno překročení limitních hodnot, bude náměr korigován korekčním koeficientem,

5.       hodnota nákladu (celkem základní a spotřební složka) na vytápění u příjemců služeb, kteří vykazují hodnoty pod přípustnou limitní hodnotou (tj. nižší než -20 %), bude odpovídat hodnotě  80 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku vztažená na 1 m2 jeho započitatelné  podlahové plochy,

6.       hodnota nákladu (celkem základní a spotřební složka) na vytápění u příjemců služeb,kteří vykazují hodnoty nad přípustnou limitní hodnotou (tj. vyšší než +100 %), bude odpovídat hodnotě 200 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku vztažená na 1 m2 jeho započitatelné podlahové plochy

U příjemců služeb, u kterých nebylo zjištěno překročení limitních hodnot, bude výše spotřební složky nákladů vycházet z náměrů přepočtených podle požadavků technických norem, případně v souladu s doporučením výrobců měřidel, případně indikátorů, a korigovaných podle polohy místností v domě.

Nový metodický pokyn vyšel včas, aby mohl být využitý v nadcházející sezóně rozúčtování nákladů na teplo za rok 2017. Úprava by měla přispět k jednoduššímu a přehlednějšímu rozúčtování nákladů.

Zdroj: TZB info

© Copyright for Pro nas dům|ISSN 2336-3754| #DaDouCH