+420 491 512 251

GDPR

Vážení klienti,                                                                                                                              

25. května 2018 nabylo účinnosti nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR (dále jen „GDPR“) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 Osobní údaje a jejich zpracování

Dle GDPR se za osobní údaj považuje jakýkoliv údaj, který umožňuje identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel s osobními údaji systematicky provádí. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, zaznamenávání, ukládání, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, třídění apod.

Rozsah zpracovávaných údajů

Všechny osobní údaje našich klientů, které zpracovává a uchovává společnost Technické služby Police nad Metují, s.r.o., jsou získány od subjektu údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých údajů ), tj. na základě legislativního důvodu či pro plnění smlouvy a jsou vedeny v tomto rozsahu:

a)   Jméno a příjmení klienta.

b)   Datum narození.

c)    Adresa trvalého pobytu.

d)   Doručovací adresa.

e)   Adresa odběrného místa.

f)     E-mailová adresa.

g)   Telefonní kontakt.

h)   Kontaktní osoba zvolená klientem.

Jedná se o oprávněný zájem dodavatele pro zajištění bezpečnosti a ochrany důležitých zájmů klienta. Údaje jsou využívány buď na základě žádosti klienta (přeje si zasílat vyúčtování vodného a stočného e-mailem) nebo v případě ochrany klienta pro rychlé řešení krizových situací (havárie, nadměrné průtoky apod.).

 Zabezpečení

 • Jednotlivé písemné spisy klientů jsou uloženy po dobu platného smluvního vztahu v uzamčených skříních a poté jsou přesunuty do spisovny firmy, kam má přístup pouze pověřená osoba. Po uplynutí skartační lhůty, která činí 10 let od ukončení smluvního vztahu, jsou skartovány.
 • Elektronické údaje klientů jsou zpracovávány v účetním programu dodávaném firmou BYZNYS SOFTWARE, s.r.o. a jsou uchovávány pouze v době platnosti smluvního vztahu.
 • Osobní údaje zpracovávané elektronickou formou jsou zabezpečeny na úrovni obecně platných standardů, které jsou neustále monitorovány a průběžně testovány a modernizovány.
 • Pro zvýšení ochrany Vašich osobních údajů jsme přijali řadu interních opatření, vč. dokumentů (např. Směrnice pro ochranu osobních údajů aj.)

 Důležité informace pro klienty

 • Každý klient má právo uváděné údaje v rozsahu oprávněného zájmu kdykoliv opravit, blokovat či nesprávné údaje určit k likvidaci jejich výmazem. S osobními údaji, zpracovávanými v rámci platné legislativy, lze takto manipulovat až po uplynutí povinné zákonné lhůty, určené k jejich uchovaní.
 • Proti zpracování osobních údajů nebo s jakýmkoli jiným podnětem má klient právo podat stížnost k dozorčímu úřadu.
 • Klient má právo bezplatně požádat o nahlédnutí na zpracovávané údaje k jeho osobě, popřípadě o poskytnutí kopií dokladů s jeho údaji.
 • Vyhovět žádosti o vydání kopií dokladů s osobními údaji klienta bude možné pouze po ověření jeho totožnosti. 
 • Je-li žádost o přístup k údajům zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se stále opakuje, mohou Technické služby Police nad Metují, s.r.o. odmítnout žádosti vyhovět.
 • Jakékoli osobní údaje našich klientů nejsou nikde a nikomu poskytovány nebo zpřístupňovány.
 • Zákonnou výjimkou jsou pouze údaje předávané peněžnímu ústavu na základě smluvního vztahu a způsobu úhrady měsíčních záloh vybíraných za vodné a stočné v případě, kdy si klient vybral platbu přes SIPO nebo inkaso. Údaje jsou poskytovány v rozsahu:
 • Číslo účtu jedná-li se o inkaso
 • Spojovací číslo jedná-li se o SIPO
 • Výše peněžní zálohy v Kč

Důležité upozornění

Upozorňujeme všechny klienty a občany, že vnější veřejný prostor firmy a před firmou je monitorován kamerovým systémem se záznamem, který se ve firmě ukládá po dobu 7 dnů. Důvodem k jeho provozu je oprávněný zájem společnosti, tedy ochrana majetku společnosti a zajištění bezpečí a zdraví všech osob, pohybujících se v areálu společnosti. Záznamy z kamerového systému se zpracovávají v sídle společnosti, jsou zajištěny proti jejich zneužití a nejsou předávány žádné třetí straně, vyjma Policie ČR (důkazní materiál při možném majetkovém deliktu).

Kontakt na jednatele společnosti:

Ing. Aleš Freiwald, tel.: 491 512 251