+420 491 512 251

Zimní údržba v lednu

vločkaOpravdová zima ještě pořádně nezačala a přesto nás už stačila potrápit. Pár centimetrů sněhu, které během denních plusových teplot roztají a v noci zase přimrznou se staly bohužel už důvodem několika letošních zranění.

Jak jsme již zmiňovaly z předešlých čísel Polického měsíčníku, Operační plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé užíváním komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti. Operační plán zimní údržby určuje priority údržby, jak místní, tak časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací, dále z technických a v neposlední řadě ekonomických možností prováděné údržby.

Je patrné, že v zimním období není možné závady ve sjízdnosti a schůdnosti zcela odstranit, nýbrž pouze zmírnit a také nelze tak učinit okamžitě na celém území obce. Nezapomínejme, že základní povinností uživatelů místních komunikací je přizpůsobit jízdu nebo chůzi stavu místních komunikací, který je v zimním období obvyklý (kluzkost, sníh na komunikacích, sněhové mantinely apod.). Při chůzi na chodnících a jiných komunikacích, kde je zajišťována schůdnost, dbát zvýšené opatrnosti, věnovat pozornost aktuálnímu stavu místní komunikace a v neposlední řadě použít vhodnou obuv. Dále používat při chůzi té části chodníku, která je posypaná. Při přecházení místní komunikace je třeba využít přechodu nebo místa, které je označeno jako místo pro přecházení a je na něm prováděna zimní údržba.                                                                                                     

Operační plán zimní údržby pro tento rok naleznete na http://tspolice.cz/zimni-udrzba

                                                                                                                     TS

Zpět